Банер Нови кафе капсули Lavazza Dolche Gusto

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН И ИНТЕРНЕТ САЙТ KAPSULI.BG


I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Търговец: Неспресо.бг ЕООД, ЕИК 205318838, регистрация по ДДС: BG205318838, със седалище и адрес на управление в град София, 1766, р-н Витоша, ж.к. Гаритидж парк, ул. Бяла река 12, телефонен номер 0876 786 484, електронна поща office@kapsuli.bg
 2. Потребител: всяко физическо или юридическо лице, което достъпва https://kapsuli.bg/, независимо дали извършва или не извършва поръчка на предлаганите в електронния магазин стоки; потребител е и всяко лице, което поръчва предлаганите в електронния магазин стоки.
 3. Доставчик: дружество предоставящо куриерски услуги, опериращо на територията на Република България, с което търговецът има установени взаимоотношения и/или самият търговец.
 4. Доставка: предоставяне на владението на поръчана и заплатена стока от доставчик.
 5. Стока: всички предлагани чрез електронния магазин и интернет сайт https://kapsuli.bg/ продукти, предимно капсули за кафе машини на различни производители, като например, но не изчерпателно – L,OR, LAVAZZA и други. Предлаганите капсули за кафе са съвместими с кафе машините Nespresso.
 6. Електронен / Онлайн магазин: онлайн платформа за покупко – продажба на стоки с адрес: https://kapsuli.bg/


II. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА


 1. Всяко лице може да поръча предлаганите в електронния магазин продукти, като избере измежду асортимента и посочи количеството, което желае да му бъде доставено и приеме настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни. С подаването на поръчка на предлаганите в електронния магазин стоки чрез натискане на бутон „поръчка“, потребителят сключва договор за покупко – продажба от разстояние, отговарящ на съдържанието на настоящите общи условия.
 2. За сключването на договора потребителят предоставя своите имена, адрес за доставка, телефонен номер и електронна поща за потвърждение но поръчката. Ако потребителят е юридическо лице предоставя и своя ЕИК номер. По силата договора търговецът се задължава да достави поръчаната стока в определения в тези общи условия срок на доставка, а потребителят се задължава да я приеме и заплати с наложен платеж на доставчика. Веднъж потвърдена, поръчката не може да бъде отказана.
 3. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Потребителят се съгласява да получи потвърждение на сключения от него договор на посочената от него електронна поща, което се извършва с потвърждението на направената от него поръчка.
 4. Характеристиките на всяка стока и нейната цена са видни при разглеждане на предлаганите продукти в онлайн магазина, като също така се изписват преди подаване на поръчката.
 5. Доставка на стоки се извършва само на територията на Република България в рамките на 3 работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца, което се извършва с потвърдителен имейл, изпратен на предоставения от потребителя електронен адрес за връзка.
 6. Доставчикът / търговецът доставя стоките на посочения от потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от потребителя данни са неверни, неточни или непълни.
 7. В случай че търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя в срок от 3 дни след подаване на поръчката.


III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ


 1. Цената на стоките в електронния магазин се определя едностранно от търговеца и може да бъде променяна по всяко време. Цената е посочена в български лева, като отделно се изписва стойността на доставката. В цената не се начислява ДДС на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС. При поръчки на стойност над 50 лева доставката на стоката е за сметка на търговеца.
 2. Всички плащания се извършват при приемане на доставката чрез наложен платеж на доставчика – в брой или с банкова карта.


IV. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА


 1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
 2. Потребителят има право без да посочва причина или да дължи обезщетение, да върне закупената стока в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от доставчика при условие, че стоката е в оригиналната си опаковка, неразпечатана, неползвана, в същото състояние, в което е била доставена и надлежно добросъвестно съхранявана. Разходите за връщане са за сметка на потребителя.
 3. Ако стоката отговаря на условията на предходното изречение, търговецът възстановява стойността й в рамките на 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на получаване на върнатата стока, по посочена от потребителя банкова сметка.
 4. Правото на потребителя да върне закупената стока, както е описано по – горе в този раздел и да се откаже от сключения договор за покупко–продажба не се прилага в описаните в чл. 50 от Закона за защита на потребителите случаи, както и за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, рекламни материали и др. подобни.
 5. Условие за упражняване правото на отказ от договора е стоката да бъде върната във вида, в който е получена, със запазен търговски вид и да не е употребявана, вкл. да не са премахнати или с нарушена цялост етикети, опаковки, стикери, пломби и др. подобни, които целят установяването на разопаковането или употребата на стоката, без това да ограничава възможността потребителят да отвори опаковката на пратката, за да провери стоката.
 6. Потребителят се задължава да съхранява стоките с грижата на добър стопанин до връщането им обратно на търговеца.
 7. Търговецът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако той изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за потребителя.


V. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ.


 1. Марките, използвани в онлайн магазина, са регистрирани търговски марки или нерегистрирани марки на различни компании. Не се предоставят никакви лицензи или потребителски права за марките, съдържащи се в онлайн магазина. Същите не могат да се използват без предварително писмено разрешение на собствениците им.
 2. Изображенията, наименованията на стоките и текстовете, изписвани в електронния магазин са обект на авторски, патентни и други права на интелектуална собственост, поради което е забранено да се използват или променят по какъвто и да е начин, както и да бъдат копирани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел, вкл. употреба или публикуване в други електронни или печатни издания и/или интернет страници, освен ако това не е изрично разрешено от търговеца.
 3. Не се разрешава копиране и използване на каквато и да е част от дизайна, използван от електронния магазин, които е обект на авторски права.
 4. Възпроизвеждането на документи и информация, публикувани на интернет сайта, се разрешава само за информационни цели и изцяло лична употреба. Всякаква друга употреба на такива възпроизвеждания, включително, измежду други неща, тяхната употреба за търговски цели, е изрично забранена, освен ако не е получено предварително писмено съгласие от Неспресо.бг ЕООД.


VI. ОТГОВОРНОСТ


 1. Всичката информация, достъпна през този сайт, се предоставя в същия вид. Неспресо.бг ЕООД не дава гаранция, нито изрична, нито косвена, и не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до или употребата на този сайт, включително относно щети или вируси, които могат да повредят компютърното оборудване или друга собственост, принадлежаща на потребителя.
 2. Неспресо.бг ЕООД не носи отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да са грешки или пропуски, които тя може да съдържа. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.
 3. Неспресо.бг ЕООД не носи отговорност за никакви преки или непреки загуби или пропуснати ползи, независимо от техните причини, произход, естество или последици, произтичащи в резултат на достъп до сайта от което и да е лице, или от неспособността за достъп до сайта, като същото важи за употребата на сайта и/или позоваването на източници на информация, получена пряко или непряко от последния.
 4. Сайтове извън kapsuli.bg, които съдържат хипертекстова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на Неспресо.бг ЕООД. Дружеството не носи никаква отговорност, свързана с тяхното съдържание.
 5. Неспресо.бг ЕООД си запазва правото да модифицира, прекратява, временно преустановява или прекъсва достъпа до целия сайт или част от него (включително, измежду други неща, състава на сайта, функционалност или периоди на достъпност) във всеки един момент, по каквато и да било причина и по свое усмотрение, без предварително известие.


VII. ДРУГИ


 1. Търговецът и потребителят се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 2. За избягване на съмнение се уточнява, че всички електронните изявления, извършени от потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в предоставените данни при извършване на поръчка. Търговецът не носи отговорност за предоставянето на неверни данни.
 3. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни свободно от търговеца, като валидни са общите условия, потвърдени от потребителя при извършване на поръчка.
 4. Доставчикът може по всяко време и без предупреждение да променя материалите, услугите, продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.
 5. Търговецът предоставя законова гаранция за съответствие на стоките съгласно изискванията на ЗЗП, но не по – дълга от срока на годност на съответната стока.


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 1. Търговецът предприема всички мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство за защита на личните данни включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 2. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от потребителя в процеса на извършване на поръчката чрез сайта.
 3. Търговецът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която описва начина, по който търговецът обработва лични данни. За да използва онлайн магазина, потребителят следва да се е запознал и приел Политиката за защита на личните данни.


IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


 1. Търговецът не носи отговорност при пълно или частично неизпълнение, включително забавяне на доставката, когато това се дължи на форсмажорни обстоятелства.


X. СПОРОВЕ


 1. При спорове те се решават между страните добросъвестно, като потребителят може да се обърне към търговеца на следния електронен адрес office@kapsuli.bg, където да подаде жалбата и/или възражението си в свободен текст, като посочи контакт за обратна връзка.
 2. При възникване на спорове, които не могат да бъдат разрешени между страните добросъвестно, потребителите могат да потърсят възможност за алтернативно решаване на спорове чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия на следния интернет адрес: www . ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 3. Орган за алтернативно решаване на спорове се избира между страните по взаимно съгласие за всеки конкретен случай, съгласно списък на одобрените органи за алтернативно решаване на спорове към Комисия за защита на потребителите.
 4. При невъзможност за постигане на съгласие спорът може да бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд.
 5. Приложимо право е българското право.


XI. НАДЗОРНИ ОРГАНИ


 • Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, бул. "бул. Цветан Лазаров" № 2, тел.: (02) 9153518, E-mail: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите - Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт:kzp.bg
 • Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21, тел.: 02/ 9859 3821, Уеб сайт: nra.bg
 • Комисия за защита на конкуренцията, Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18, Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч, Телефони: Деловодство: 02/9356 113, Факс: 02 980 73 15, Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, Уеб сайт: cpc.bgНастоящите общи условия са изготвени в съответствие с изискванията на нормативната уредба и по-специално на ЗЗП, ЗЕТ, Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, ЗЗД, ТЗ и др.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители от м. ноември 2022 г.

 

Сайтът Капсули.бг се управлява от Неспресо.бг ЕООД и продава съвместими с Nespresso капсули за кафе от утвърдени европейски производители.
Nespresso® е търговска марка на фирма Société des Produits Nestlé S.A., която продава капсули Nespresso Original и Nespresso Vertuo.
Фирма Неспресо.бг ЕООД няма отношение към Société des Produits Nestlé S.A. Официален сайт за марката Nespresso е nespresso.com.